воскресенье, 1 ноября 2009 г.

334

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ # 334
ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ**СОБЫТИЯ** ПУБЛИКАЦИИ http://www.drevnerus.narod.ru
Адрес для переписки: drevnerus@gmail.com, drevnerus@narod.ru
Мы будем рады любой информации
Мы не редактируем тексты информационных сообщений.
При перепечатке ссылка на рассылку Центра изучения православия и древнерусской культуры обязательна
Редактор бюллетеня Т.В. Чумакова
Теперь читайте и в блоге http://drevnerus.blogspot.com
В блоге архив с 2007 года и информация о том, по каким адресам Вы можете подписаться на наш бюллетень
******************************
1 ноября 2009 г.
******************************

Ассоциация «Новый Акрополь»
Философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко
Институт педагогического образования и образования взрослых АПН Украины
Национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого

vii международная научная конференция

ТРАДИЦИЯ И КУЛЬТУРА

Человек и Вселенная. Единство бытия

Киев, 18 — 19 декабря 2009г.
Тематика конференции
Идея Универсума: философия сквозь века
Концепции единства мира в философии и науке.
Полнота сущего в истории философской мысли.
Космизм в духовном опыте человечества.

Вселенная и жизненный мир человека
«Мир человека» ― предел и бесконечность, идея открытых систем.
Жизненный мир как культурный опыт.
Роль образования в формировании мировоззрения.
Духовное и идеальное в условиях информационного общества.
Искусство как миропредставление
Античная эйдетика и проблема образности искусства.
Космос и хаос: объект отображения и стратегия творчества.
Творческое воплощение как миропонимание: символика, референтность.

Приглашаем принять участие в работе конференции
Тезисы докладов нужно подать до 20 ноября 2009 года в электронном виде –
на диске или по электронной почте.

Требования к материалам:
объем тезисов — 1-2 страницы печатного текста формата А4; шрифт Arial, 12;
ссылки — в тексте в квадратных скобках в соответствии с библиографическими стандартами;
заявка на участие: Ф.И.О. полностью, должность, место работы, ученое звание и степень, контактный телефон, почтовый и электронный адрес.

Рабочие языки конференции — русский и украинский.
Тел. 501-01-35
E-mail:
izdat@newacropolis.org.ua

====================


Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського
Київська духовна академія і семінарія

Ужгородська Українська богословська академія імені св.Кирила і Мефодія

Карпатський університет імені Августина Волошина

Українська асоціація релігієзнавців

Інститут філософської освіти і науки

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Всеукраїнська наукова конференція


Майбутнє богослов'я України

12-13 листопада 2009 р.

Метою конференції є згуртувати осіб, які займаються теологічними питаннями, себто „професійних" богословів (теологів): римо- і греко-католиків, православних та протестантів, а також філософів, які порушують у своїх текстах богословські проблеми.

Запрошуємо до участі богословів (теологів) і філософів!

Напрямки роботи конференції:
Яке богослов'я потрібне Україні?
Окремо чи разом? Міжконфесійне богослов'я: католицько-православно-протестантське?
Чи бути богословським (теологічним) факультетам у державних вищих навчальних закладах?

Місце проведення конференції:

Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві.
Пожертва учасника – 100 грн.

Матеріали конференції будуть видані у першому номері щорічника Інституту „TЕОЛОГІЯ".

Вимоги до оформлення статті:

· Обсяг – 20-25 тис. знаків (з пробілами, включно з вихідними даними, назвою статті та списком літератури), шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках із вказівкою сторінки після коми (напр. [15, 3]). Список літератури – у кінці тексту в алфавітному порядку. Стаття має містити коротку анотацію англійською і українською (російською) мовами.

· На титульному листі в правому куті слід вказати прізвище та ім'я автора, а також навчальний заклад чи установу, яку він представляє.

· При оформленні статей як у формальному, так і змістовному плані просимо враховувати вимоги ВАК України (див. нижче).

Стаття має містити наступні елементи:

· постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

· аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано вирішення представленої проблеми, та на які спирається автор;

· виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);

· виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

· висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У окремому файлі слід подати наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, навчальний заклад (установу, організацію), що представляє автор; курс чи рік навчання (для студентів та аспірантів); наукове звання (за наявності), вчене звання (за наявності); посада автора; тема статті; контактна інформація: e-mail, телефон, поштова адреса.

Просимо надсилати заявку на участь в конференції та статтю до 1 листопада 2009 р. на електронну адресу оргкомітету:
institute@dominic.ua. У темі листа просимо вказати: «Богослов'я 5-6 листопада 2009»

Матеріали, що не відповідають вищеперерахованим вимогам, або будуть подані пізніше вказаного терміну, до розгляду не прийматимуться.

З питаннями, щодо роботи конференції, звертайтеся до оргкомітету:
Оргкомітет:
• o. Адам Добжинський ОР: +3(044) 503-30-23,
adamop@dominikanie.pl
• Ірина Максименко: +3-097-985-09-67,
i.maksymenko@dominic.ua
• Віталій Хромець: +3-050-617-61-39, +3-8-093-692-33-42
===================
Кафедра філософії та релігієзнавства
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
за підтримки
Центру міжкультурної комунікації та
Центру Європейських Гуманітарних Досліджень
25-27 лютого 2010 року проводить

П'яту всеукраїнську студентсько-аспірантську міждисциплінарну конференцію
"Філософія: нове покоління.
Критика як філософська настанова"
Наша мета – проблематизація феномену критичної настанови у її різних вимірах (онтологічному, епістемологічному, соціальному, культурному) та розгляд окремих філософських критичних проектів.
У межах конференції заплановано такі форми участі:
- робота секцій;

- панельні дискусії;

- круглі столи.


Виголошення та обговорення доповідей за надісланими тезами відбуватиметься у трьох секціях, розподілених відповідно до тем:

1.«Θεωρία» («Теорія») – критика як настанова та методологія (пошук критеріїв розрізнення знання і гадки, обґрунтування можливості знання).

2.«Πράξις» («Праксис») – реалізація критичної настанови в політиці, ідеології, соціальній структурі, етиці та суспільстві загалом.

3.«Ποίησις» («Поезис») – критична позиція в естетичному полі (музика, література, архітектура, кіно), мистецтво як критика суспільства.


Запрошуємо до участі студентів та аспірантів. Робочі мови конференції – українська, англійська та російська. Для участі в конференції потрібно попередньо надіслати електронною поштою два документи: тези та анкету учасника.

За результатами конференції буде надруковано збірку тез.


Тези разом з анкетою учасника (бланк анкети див. нижче)1 потрібно надіслати електронною поштою на адресу
orgkom@gmail.com (у полі subject вказати: conference) до 25 грудня 2009 р. Документи назвати [Prizvysche]_tezy.doc та [Prizvyshche]_anketa.doc відповідно.


Увага! До збірки увійдуть тези лише тих доповідачів, які відвідали конференцію й виголосили свої доповіді. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез та розподілу їх по секціях.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1. мови: українська, англійська, російська;

2. обсяг: до 4000 знаків;

3. шрифт: Times New Roman 12; інтервал 1,5;

4. формат тексту: MS Word, розширення .doc;

5. поля: стандартні;

6. наявність імені та прізвища автора й назви доповіді на початку документа;

7. тези та анкету надсилати окремими файлами;

8. список літератури не додається.


Анкета учасника конференції


Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

___________________________________________________________________________

Місце проживання (для надсилання збірки тез) __________________________________

___________________________________________________________________________


[для студентів]

Навчальний заклад або профільна установа (повна назва й абревіатура), факультет, курс

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[для аспірантів]

Навчальний заклад або профільна установа (повна назва й абревіатура), рік навчання, кафедра, спеціальність. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Назва доповіді

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сфера наукових зацікавлень

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи потребуєте Ви житла на час конференції_____________________________________

Контактна адреса (для отримання запрошення) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail______________________________________________________________________

Контактний телефон_________________________________________________________

Проїзд учасників фінансує організація, що надає відрядження.

Детальна інформація щодо організаційних моментів (проживання, офіційного друку тез тощо) буде повідомлена учасникам після конкурсного відбору тез.


Контакти:

orgkom@gmail.com

Поляков Єгор (097 607 49 59)

Гудима Вадим (068 120 93 63)

Семеняка Олена (066 070 25 17)


Детальніша інформація – на сайті конференції за адресою:

http://sites.google.com/site/philosophynewgeneration/
=============================

Администрция Владимирской области, Совет по вопросам религиозных и национальных объединений при администрации области проводят 20 ноября 2009 года межрегиональную научно-практическую конференцию на тему «Проблемы этноконфессиональных отношений в контексте развития современного российского общества: региональный аспект».
Место проведения: Областная научная библиотека (ул. Дзержинского, д. 3)
Начало: 10.00 час.
Основные направления работы конференции:
Этноконфессиональные отношения в России: исторические традиции и современная ситуация.
Гражданско-правовые аспекты этноконфессиональных отношений.
Этноконфессиональные отношения в социокультурном контексте.
Миграционные процессы и этноконфессиональная ситуация.
Основные направления и принципы государственной политики в сфере этноконфессиональных отношений.Заявки на участие в конференции (приложение №1) и тезисы выступлений на бумажном и электронном носителях необходимо направить до 09 ноября т.г. по адресу: 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.21, комитет общественных связей и СМИ, e-mail:
fevraleva@avo.ru.


К рассмотрению принимаются тезисы, выполненные в строгом соответствии с требованиями (приложение №2).


Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявленные материалы.
По итогам конференции планируется издание сборника научных статей.
Справки по телефону: (4992) 32-72-25.
Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы этноконфессиональных отношений в контексте развития современного российского общества: региональный аспект».
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Адрес для почтовой связи (с указанием
индекса)
Телефоны (с указанием кода города):
служебный
домашний
мобильный
Электронные адреса:
домашний
служебный
Направление работы конференции, в рамках которого Вы заявляете свое
участие
Форма участия:
выступление на пленарном заседании с докладом
(название)
выступление на заседании "круглого стола" с сообщением
(название)
Потребность в размещении в гостинице (указать сроки)
Дополнительные пожелания
Дата Подпись
Приложение №2
Требования к оформлению тезисов:
Печатный вариант тезисов предоставляется на листах формата А4 докладов - до 10 стр., выступлений - до 3 стр.
Текст тезисов выполняется в текстовом редакторе Word со следующими установками: верхнее, нижнее поле - 2 см, левое - 2,5 см., правое - 1,5 см; междустрочный интервал - полуторный; основной шрифт - Times New Roman Суг; размер шрифта - 14; выравнивание границ текста - по ширине.
Участие в конференции - бесплатное, проезд и проживание для иногородних -- за свой счет.
====================
Уважаемые коллеги!
Российский институт культурологии приглашает культурологов, искусствоведов, филологов и востоковедов принять участие в
Международной научной конференции«ОРИЕНТАЛИЗМ / ОКСИДЕНТАЛИЗМ:языки культур и языки их описания»
23-25 сентября 2010 г. (Москва)

Конференция ставит своей целью обсуждение основных аспектов проблемы описания Востока (азиатских и африканских культур) в западной (в это понятие входит, со своими уникальными особенностями, и Россия) науке, литературе и искусстве.

Анализ истории осмысления и современных интерпретаций Западом Востока и vice versa представляется важным и своевременным в свете глобализации и параллельного ей обострения идеологических, религиозных, межкультурных и экономических конфликтов между странами Востока и Западом, с его ценностями, восходящими к иудеохристианской традиции. Европейская трактовка Востока получила название ориентализм, имеющее негативные коннотации на самом Востоке и среди критически по отношению к западной системе настроенных западных же ученых, а изображение Запада, нередко упрощенное и часто отрицательное азиатскими авторами, известно как оксидентализм. Анализ истоков, меняющихся парадигм и современной методологической базы таковых описаний позволит выявить культурные стереотипы, эксплуатируемые при описании «чужого».
Структура конференции ориентирована на то, чтобы ведущие представители культурологии, этнологии, истории искусства, истории религии, востоковедения и литературоведения в ходе научных дискуссий проанализировали ситуацию с описанием Востока на Западе и Запада на Востоке, выявили идеологическую, историческую или методологическую ограниченность различных подходов и обозначили перспективные методологии и научные проблемы, решение которых будет способствовать лучшему взаимопониманию и межкультурному диалогу.
С пленарные докладами выступят: Prof. Timon Screech (SOAS, London), Prof. Toshio Watanabe, (U. of Arts, London), Prof. Vera Tolz (U. of Manchester), Prof. Shigemi Inaga (Nichibunken, Kyoto), проф. В.Г. Лысенко (Ин-т философии, Москва), проф. А.В. Смирнов (Ин-т философии, Москва), проф. С.Д. Серебряный (РГГУ, Москва).
Предполагается, что работа конференции будет протекать в формате пленарных и секционных заседаний, а также круглых столов:
Секция 1.
Классический ориентализм XIX века

Вопросы для обсуждения:
Восток романтиков от Магриба до Кавказа.
Академический ориентализм: экзотический антураж и «вечные законы красоты».
Эротический миф о Востоке как сублимация сексуальных комплексов Запада.
Мир необузданных и жестоких страстей в восточных декорациях.
Мир ислама через призму ориентализма.
Шинуазери и японизм.
Секция 2.
Восток как «Другой» в западном сознании XX-го века – от Африки до Арктики
Вопросы для обсуждения:
Африканизм кубизма.
Сюрреализм и «примитив».
Авангард и «опрощение».
Авангард и Дзэн.
«Дикари» в массовой культуре.
Секция 3.
Взгляд с Востока: образы западного мира в афро-азиатских культурах

Наряду с секциями предполагается также работа в формате круглых столов.

Итоговая дискуссия:
Восток и Запад: пути культурной конвергенции
Рабочие языки конференции: русский и английский. Доклады будут сопровождаться синхронным переводом.

Желающие принять участие приглашаются присылать заявки (см. Приложение 1) с названием темы и тезисами (не более 300 слов), а также краткой информацией об авторе до 1 декабря 2009 года по адресу
orientalism@ricur.ru, почтой или по факсу с пометой: на конференцию «Ориентализм / Оксидентализм: языки культур и языки их описания». Вопросы по содержанию конференции могут быть адресованы Е.С.Штейнеру: evenbach@gmail.com.
Тезисы выступлений будут опубликованы к началу конференции. По её итогам предполагается издать сборник с избранными статьями.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы, не соответствующие тематике конференции.
Официальное приглашение или мотивированный отказ будет направлен до 30 апреля 2010 года.

Возможно частичное субсидирование расходов по проживанию в гостинице и питанию для иногородних и иностранных участников (просьба указывать необходимость финансирования в заявках). Окончательное решение будет связано с количеством участников и бюджетом конференции.
Телефоны для справок:
+7 (495) 959-13-98 – ученый секретарь РИК Кочеляева Нина Александровна
Координатор конференции:Алексеенко Ирина Вячеславовна+7(495) 959-13-98
Факс: +7 (495) 959-10-17

E-mail:
orientalism@ricur.ru

Оргкомитет конференции

ЗАЯВКА на участие в работе Международной научной конференции«ОРИЕНТАЛИЗМ / ОКСИДЕНТАЛИЗМ:языки культур и языки их описания»
23-25 сентября 2010 г. (Москва)
Фамилия_____________________________________________________________

Имя_________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________
Ученая степень, звание_________________________________________________
Место работы_________________________________________________________
Должность___________________________________________________________
Сфера научных интересов______________________________________________
Перечень публикаций по теме конференции (до 10 наиболее значимых)
Предполагаемый круглый стол__ №______________________________________

Краткое резюме предполагаемого выступления (не более 300 слов)
Необходимость бронирования места в гостинице (отметьте нужный вариант)

да _______ нет _______

Рабочий адрес________________________________________________________

Контактный телефон__________________________________________________

Электронная почта____________________________________________________

Заявки на участие в работе конференции (см. приложение 1) и краткое резюме выступлений просим присылать в Российский институт культурологии до 1 декабря 2009 года по электронному адресу Оргкомитета orientalism@ricur.ru, почтой или по факсу с пометой: на конференцию «ОРИЕНТАЛИЗМ / ОКСИДЕНТАЛИЗМ: языки культур и языки их описания».
  ===========================
  РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Ежегодная Сретенская научно-практическая

конференция «Психея и Пневма»25-26 Февраль 2010г., Санкт-ПетербургИнформационное письмо

В настоящий момент мировое сообщество и Россия переживают экономический кризис, влияющий не только на социальную и экономическую сферу жизни человека, но и духовную. Углубляются кризисные явления в повседневной жизни россиян, которые затрагивают профессиональную деятельность, систему образования семейные взаимоотношения смысловые жизненные ориентации человека., что приводит к возникновению потребности в создании качественно новых подходов решения данных проблем. . Нарастающие социальные проблемы деструктивно воздействуя на современное духовно-нрвственное состояние человека, формируют заказ для теоретиков и практикующих психологов в создании новых подходов оказания помощи людям. . В ряде европейских стран, включая Россию, не прекращаются острые общественные дебаты о воздействии кризиса на жизнь всех социальных слоев населения. Мы убеждены, что духовно-нравственная составляющая научно-исследовательской и практической деятельности в современной психологии и педагогике является важным фактором оптимального решения этих задач. Пути активизации этого фактора также представляют актуальную научную проблему.

Обсуждению комплекса указанных проблем посвящена Сретенская научно-практическая психолого-педагогическая конференция «Психея и Пневма» (2010г.), в ходе которой планируются пленарное и секционные заседания.

Работа конференции будет проходить по следующим секциям:

1 Духовно-нравственные аспекты понимания и исследования человека в психологии. в ситуации экономического кризиса

2 Социокультурные и духовные проблемы современной семьи, переживающей кризис

3 Психологическое консультирование личности в и особенности диаконической работы с кризисными ситуациями.

Оргкомитет конференции: Д.К. Бурлака (председатель), М.В. Руднева (зам. председателя), М.В. Архипова, И.А. Вахрушева, , Храмцова М.Ю (секретарь).

Доклады (статьи) пленарного и секционных заседаний Сретенской конференции будут опубликованы в выпуске «Вестника РХГА», либо "Acta eruditorum".

Тезисы представляются в оргкомитет до 2 февраля 2009 г. Для подачи заявки и получения дополнительной информации (в том числе о правилах оформления статей, объеме и порядке публикации) можно связаться с секретарем оргкомитета Хромцовой Мариной Юрьевной. Тел./факс (812) 571 30 75. электронная почта:
pnevma010@yandex.ru.

Заявки на участие в конференции в качестве докладчика присылать до 19 января.

Почтовый адрес: наб. Фонтанки, 15, Санкт-Петербург, 191023.
********************************
и сточник рассылка группы "Электронная библиотека"
в сети появился новый электронный журнал по этнологии, медиевистике и археологии.
Выпускает Ассоциация "Онгъл" (Болгария)
выложены также тексты ежегодных сборников Ассоциации.
читатели приветствуются, авторы приглашаются к сотрудничеству.
адрес:
www.spisanie.ongal.net